УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Научни критерии

Списанието публикува материали в областта на археологията, историята, политологията, културологията и сродни дисциплини – историческа антропология, историческа демография, историография и др. Приемат се само текстове с доказана научна стойност, а редколегията има право да отхвърля текстове, които не съответстват на профила или на научното равнище на списанието, както и на такива, които нарушават етичния му кодекс. Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието.

Технически изисквания

1. Обща информация

Сп. „Балкани“ приема за печат статии на български език с обем до 27 000 знака рубриката „Тема на броя” и до 10 000 знака за останалите рубрики. За по-обемни материали е необходимо предварително да се контактува с редколегията.

Материалите (във формат doc/docx и pdf) трябва да бъдат изпращани до редакцията по електронната поща на адрес: balkani_ibct@abv.bg не по-късно от 30 юни на съответната календарна година.

Към статиите задължително се прилага резюме на английски език (abstract) до 1000 знака на английски език и до 5 ключови думи на български и английски, а също и визитка на автора на български и английски. За рецензии, персоналия и информации за научни събития не се изискват ключови думи и резюме.

Не е допустимо да се предлагат текстове, публикувани другаде.

Статиите се одобряват от редколегията след процедура на двойно анонимно рецензиране. Предложенията на рецензентите и редколегията за промени и допълнения се предоставят на авторите за подобряване/усъвършенстване на текста.

2. Формални изисквания

Полета: горе, долу, вляво и вдясно по 2,5 см, отстъп за нов ред 1,25 см.

Шрифтове: За латиница, кирилица и (старо-)гръцки се използва фонт Times New Roman, а за старобългарски – фонт CyrillicaOchrid10U (може да бъде изтеглен тук или BukyVede (може да бъде изтеглен тук.

Заглавие: 14 пункта, болд, центрирано.

Име на автора: 12 пункта, италик, центрирано.

Месторабота: 12 пункта, италик, центрирано.

Основен текст: 12 пункта, отстъп 1 см, подравняване от двете страни, междуредово разстояние 1,5.

Бележки: 10 пункта, подравняване от двете страни, междуредово разстояние „single“; въвеждат се под линия чрез автоматичната функция на Word с обща последователна номерация фамилия на автора/ите само на латиница, година и точна страница/и, напр. Ivanov 2010: 24–26; Smith 1991: 17. Първичните източници също се цитират само на латиница, с точно описание на местоположението на документа, напр. TsDA, f. 111K, op. 1, a.u. 25, l. 1; NA-BAN, f. 15K, op. 1, a.u. 2, l. 2; Dunavski lеbed 1/01.09.1860.

Библиография: 11 пункта, подравняване от двете страни, междуредово разстояние „single“.

Пълните заглавия на цитираните публикации се прилагат след основния текст в рубрика Цитирана литература, като се следват описаните по-долу модели (висящо форматиране „Hanging“ – 1 см). Публикациите на кирилица и гръцки се включват от авторите в общия списък на цитираните заглавия на съответните места според изписаната на латиница фамилия на автора/ите. Транслитерирането на латиница се извършва от редакционната колегия.

Задължителна е употребата на българския вариант на кавичките („   “) и на „ѝ“ с ударение. Късо тире/ дефис (-) се използва само при степенуване, приложения двойни имена и названия, напр. най-значим, министър-председател, българо-румънски, Тъпкова-Заимова), а средно тире (–) във всички останали случаи, напр. 1948–1949 г., ХІХ–ХХ в., 28–29 април 1955 г., [с.] 56–58. Индексът за бележка под линия стои винаги преди препинателния знак (точка, запетая, двоеточие или точка и запетая).

Първични извори се описват в отделен списък непосредствено преди библиографията по следния образец:

Архивни източници

BIA-NBKM, f. 27: Български исторически архив – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (БИА-НБКМ), ф. 27.

TsDA, f. 1318K: Централен държавен архив (ЦДА), ф. 1318К.

Периодичен печат

Avgi, 1876: Αυγή, Αθήνα, 1876.

Svoboda, 1870–1872: Свобода, Букурещ, 1870–1872.

Модели за оформяне на библиографията

С изключение на фамилията на автора в съкратеното представяне на библиографската единица всички останали данни се изписват в оригинал!

Монографии

Име на автора (фамилия, инициал/и на личното име). Заглавие. Подзаглавие (ако има). Място на издаване: Издателство. Ако томът е част от поредица, тя се дава в скоби заедно с поредния номер с арабски цифри.

Danova 2020: Danova, Ts. John of Damascus’ Marian Homilies in Mediaeval South Slavic Literatures. (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 36). Berlin: Peter Lang.

Doynov 2005: Дойнов, С. Българите в Украйна и Молдова през Възраждането 1751–1878. София: АИ „Проф. Марин Дринов“.

Lyberatos 2006: Λυμπεράτος, А. Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία. H διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Smith 1991: Smith, A. National Identity. London: Penguin.

Stoyanov, Kodov 1971: Стоянов, М., Кодов, Х. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 4. София: Наука и изкуство.

Сборници и справочни издания

Име на издателя/ съставителя, ако има такъв (фамилия, инициал/и на личното име), (роля –ако е посочена). Заглавие. Подзаглавие (ако има). Място на издаване: Издателство. Ако томът е част от поредица, тя се дава в скоби заедно с поредния номер с арабски цифри.

Daritelstvoto 2011: Енциклопедия Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878–1951. Т. 3. София: Български дарителски форум.

Kostov 2021: Костов, А. (съст.)  Монтана: един модерен град на 130 години. София: Тендрил.

Ulbert, Le Bouëdec 2006: Ulbert, J., Le Bouëdec, G. (eds.) La fonction consulaire à l'époque moderne. L'Affirmation d'une institution économique et politique (1500–1800). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Статии в периодика

Име на автора (фамилия, инициал/и на собствено име). Заглавие на статията. – Заглавие на периодичното издание, том (книжка - ако има), страници от–до.

Hristov 1965: Христов, Х. Градиво за биографията на Георги К. Динков. – Годишник на Софийския университет, Философско-исторически факултет 85 (3), 131–165.

Maas 1903: Maas, P. Der byzantinische Zwölfsilber. – Byzantinische Zeitschrift 12, 278–323.

Papastathis 1968: Παπαστάθης, Χ. Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της Θεσσαλονίκης. – Μακεδονικά 8, 239–256.

Статии в сборници, справочни издания или колективни монографии

Име на автора (фамилия, инициал/и на собствено име). Заглавие на статията. – В:/ In: Фамилия, инициал на собственото име на издателя/ите (изд./ред./съст./ed.). Заглавие на книгата. Място на издаване: Издателство, страници от–до.

Konstantinova 2010: Konstantinova, Y. Myths and pragmatism in the political ideology of Dr. Ivan Seliminski. – In: Kitromilides, P., Tabaki, A. (еds.) Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Athens, INR/NHFR, 163–180.

Kostov 2021: Костов, А. Град Фердинанд в българските алманаси до Първата световна война. – В: Костов, А. (съст.)  Монтана: един модерен град на 130 години. София: Тендрил, 25–44.

Zagklas 2019: Zagklas, N. Byzantine Poetry: An Introduction. – In: Hörandner, W., Rhoby, A., Zagklas, N. (eds.) A Companion to Byzantine Poetry. (Brill's Companions to the Byzantine World 4). Leiden – Boston: Brill, 1–19.

Интернет публикации

Име на автора (фамилия, инициал/и на собствено име). Заглавие на публикацията, дата на публикацията (ако има), <интернет адрес (URL)> (Дата на посещение – ден, месец, година).

De Smedt 1985: De Smedt, Ch. The Bollandists. – In: Catholic Encyclopedia http://www.newadvent. org/cathen/02630a.htm> (1.05.2017).

Doychinova: Дойчинова, Г. Поклонничество по стъпките на свети Павел. https://www.vaticannews.va/bg/church/news/2018-12/bulgarski-katolizi-po-stapki-sveti-pavel.html (07.03.2019).

Lemac 2015: Lemac, T. Autorsko, povijesno, mitsko (pjesnički diskurz Vesne Parun – teorija i interpretacija. Zagreb: Biakova. https://www.academia.edu/38007275 (10.04.2022).

Solun: Солун посреща със святост на 20 века. https://www.standartnews.com/lifestyle-lyubopitno/solun_posreshta_sas_svyatost_na_20_veka-369261.html (07.03.2019).

Приложените илюстрации трябва да бъдат във формат JPG или TIF с резолюция най-малко 300 dpi.

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.