ЕТИЧЕН КОДЕКС

Общи положения

Настоящият Етичен кодекс регламентира етичните стандарти, към които трябва да се придържат всички участници в процеса на издаване на списание „Балкани“. Спазването на приетите международни стандарти за публикационна етика, разработени с Кодекса за поведение и Насоките за най-добри практики на Комитета по етика на публикациите (COPE), е съществена част от политиката на редакционната колегия и цели да се поддържа високото качество на списанието. От всички участници в процеса на издаване на списанието (автори, рецензенти, редактори) се очаква стриктно да се придържат към нормите на етично поведение и да изпълняват своите ангажименти в съответствие с принципите на професионалната етика в следните основни насоки.

Задължения на авторите

 1. Всички изпратени ръкописи трябва да бъдат оригинални изследователски разработки, които не са публикувани или представени за преглед в други списания. Подаването на ръкопис едновременно на повече от едно списание се счита за неетично и неприемливо поведение.
 2. Авторите следва да бъдат коректни по отношение на данни, резултати, методи и правила за публикуване. Те трябва да са непредубедени и обективни при анализа и интерпретирането на историческите извори, да не допускат каквото и да било фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им с цел доказване на предварително формулирана хипотеза.
 3. Задължително изискване към авторите е да уважават интелектуалната собственост и историографските натрупвания, да не допускат плагиатство в каквато и да е форма. Те трябва стриктно да се придържат към изискванията за научност, безпристрастност, спазване на езиковите норми.
 4. Авторите носят отговорност за авторските права на материалите и други интелектуални и художествени продукти, използвани в техните статии.
 5. Авторите следва своевременно да отговарят на запитванията на редакторите по отношение на първичните данни, разяснения по текста или авторски права, да се съобразят с направените от рецензентите забележки и указания (ако има такива), както и повторно да изпратят своя ръкопис след нанасяне на съответните корекции.
 6. Авторите трябва да информират редакционната колегия за всички съществени неточности или грешки, които забележат след изпращането на материала си и по време на публикационния процес.
 7. Авторите са длъжни да посочат в ръкописа всеки финансов или друг конфликт на интереси, който би могъл да се тълкува като влияние върху изводите и интерпретациите в текста. Открито трябва да бъдат обявени източниците на финансиране, с чиято подкрепа е подготвен текстът, ако съществуват такива.

Задължения на рецензентите

 1. Рецензентите трябва да са сред най-компетентните учени в съответната научна област. Те са длъжен да уведомят редактора в случаите, когато не са достатъчно квалифицирани, за да рецензират даден научен материал или не са в състояние да направят достатъчно точна рецензия.
 2. Срокът за рецензиране на ръкопис е един месец след поемане на ангажимент от страна на рецензента. Забавянето на рецензирането е неприемливо.
 3. Рецензентите са длъжни да декларират всеки възможен конфликт на интереси, който би могъл да повлияе на тяхната рецензия.
 4. Рецензентът е длъжен да оценява подадения ръкопис по научни критерии. Той ясно изразява мнението си и го подкрепя с обективни аргументи и градивна критика.
 5. Рецензентът е длъжен да следи за коректността на цитиранията. Той трябва своевременно да уведомява редколегията в случаи на некоректно цитиране или на забелязано дублиране на части от материала с вече публикувана статия.
 6. Всеки ръкопис, подлежащ на рецензиране, трябва да се разглежда като конфиденциален документ. Недопустимо е рецензентът да го дискутира или показва на трети лица, освен в случаите, когато е оторизиран от редактора на списанието, както и да използва идеи и информация, съдържащи се в него, в собствен интерес.
 7. Ако оценките на двамата рецензенти се различават значително, работата се изпраща на трети рецензент. Окончателното решение за публикуване на изпратен текст се взема от редакционния екип. Веднъж взето, окончателното решение не може да се промени, освен ако в случай на положително решение не бъде открита сериозна измама в приетия документ.

Задължения на главния редактор и на редакционната колегия

 1. Главният редактор носи отговорност за всеки текст, публикуван в списание „Балкани“, като гарантира качеството на публикувания материал.
 2. Главният редактор гарантира, че изследователският материал, публикуван в списанието, е в съответствие с международно приетите етични насоки, препоръчани от COPE.
 3. Главният редактор следва да предприеме адекватни мерки, когато по отношение на представен за публикуване ръкопис или вече публикуван текст постъпят оплаквания, свързани с етиката.
 4. Редакционната колегия е длъжна да организира бързо рецензиране и да разгледа всеки постъпил материал, като вземе ясно становище и го съобщи на автора по най-бързия възможен начин.
 5. Редакционната колегия прави окончателното заключение за достойнствата и недостатъците на даден ръкопис. Тя е длъжна да уведоми автора за всички слабости и грешки, без чието отстраняване и поправяне статията няма да бъде публикувана. Към тях се отнасят както технически недостатъци, така и фактически и методически грешки, неправилно, недостатъчно или неетично цитиране и др.
 6. Търговските съображения не засягат редакционните решения и статиите се приемат единствено въз основа на техните академични качества. Редакционното решение се взема без оглед на пола, националността, гражданството, академичната или институционалната позиция, религиозната принадлежност, политическата или сексуалната ориентация на автора.
 7. Идеи или информация, придобити в процеса на оценяване на подадения за публикуване материал, са строго конфиденциални и не могат да се използват в собствен интерес.
 8. Редакционната колегия гарантира, че процесът на партньорска проверка се извършва така, че всички самоличности да са защитени в съответствие с принципа на двустранната анонимност, при който рецензентите и авторът на статията остават анонимни един спрямо друг.
 9. Избягването на конфликти на интереси ще бъде ръководен принцип за Редакционната колегия.
 10. Редакционната колегия публикува и поддържа редовно актуализирани насоки за рецензентите относно всичко, което се очаква от тях и което се отнася до тяхната съществена роля в атестирането.
 11. Редакторите търсят активно обратна връзка с автори и рецензенти с оглед подобряване на процеса на редактиране.

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.