Списание "Балкани"

Списание „Балкани“

Списание „Балкани“ започва да излиза през 2012 г. като продължител на едноименната поредица на Института за балканистика, съществувала в периода 1966–1989 г. Новият формат на изданието цели да представи многоликите Балканите от различна гледна точка. Негова главна задача е да предлага форум за научни дебати на модерно мислещите специалисти, да разкрива същността и динамиката на историческите процеси, да определя взаимодействието между универсалното и уникалното в тяхното протичане. Списанието има за мисия въз основа на ново познание да спомага за формирането и разпространението на съвременни модели за осмисляне на процесите и явленията, влияещи върху развитието на народите от Югоизточна Европа.

Във всеки свой брой „Балкани“ представя оригинални научни изследвания по определена тема. В тях се дава възможност на учени от България и чужбина да изложат своите най-нови идеи и изследователски проекти. Рубриката „Старина“ представя непубликувани до момента извори, разкриващи различни аспекти от живота на народите в Югоизточна Европа. Рубриката „Балканистични хроники“ отразява различни прояви от интензивния научен живот на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ), като средище на балканистичните изследвания в България и в региона. Нейно естествено продължение е разделът „Рецензии“, който предлага задълбочен анализ на най-значимите за съответната година книги, издадени от учени на ИБЦТ.

Периодичното научно издание „Балкани“ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при Българската академия на науките е с великолепен дизайн, богато и атрактивно илюстрирано и е насочено към максимално широк кръг читатели, далеч надхвърлящ академичната аудитория. То е част от успешно изпълняваната мисия на Института за повишаване, оптимализиране и постигане на ефективност на комуникациите с обществеността, от една страна, и с академичните структури, от друга.

Институт за балканистика с Център по тракология - БАН

Институтът за балканистика при Българската академия на науките е учреден през 1964 г. под егидата на ЮНЕСКО. Той е създаден като изследователски и образователен център за езиците, историята, културата и съвременното развитие на Балканите.

Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е приемник на основания през 1972 г. Институт по тракология при Българската академия на науките. Той съществува като самостоятелно звено в БАН до реформите през 2010 г., когато се обединява с Института за балканистика в Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“(ИБЦТ – БАН).

ИБЦТ – БАН има акредитация от НАОА за обучение на докторанти, постдокторанти, стажанти и специализанти в 2 професионални направленияпо 5 програми, сред които нова и най-нова обща история, документалистика, архивистика, палеография (включително историография и изворознание), балкански литератури и култури, което е гаранция за научния капацитет на базовата организацияза провеждане напредложените изследвания. Институтът за балканистика има свое престижно реферирано издание Études Balkaniques (etudesbalk.org), рецензирана поредица „Studia Balcanica“ и рецензирано списание „Балкани”, които ще бъдат място за популяризиране на резултатите от проекта.

Като мултидисциплинарен институт ИБЦТ – БАН изследва политическите, социално-икономическите, етническите, религиозните и културните взаимодействия в Югоизточна Европа и взаимовръзката им с процесите, протичащи на европейския континент. Авторитетът на учените от Института ги превръща в ценни експерти, които осъществяват сътрудничество с редица български и чуждестранни държавни институции, водещи научни организации, библиотеки и музеи, културно-информационни центрове. Сред тях са Културният институт към Министерство на външните работи на Р България, Държавна агенция „Архиви“, Посолството на Кралство Испания в Р България, Сръбската академия на науките и изкуствата, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Институт Сервантес – София, Френският институт в България, регионалните исторически музеи и т.н. Това са само част от институциите, с които ИБЦТ – БАН има подписани споразумения за сътрудничество и чиято дейност пряко кореспондира с целите на проекта.

В оценката си на звената на БАН за периода 2004-2008 г. Международната комисия от представители на Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA – “AllEuropean Academies”) дадоха на Института висока оценка заради интердисциплинарността на изследванията, сравнително добрата видимост в международен и регионален план, множеството публикации в чужбина и потенциала за регионално лидерство. Институтът е член на Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа към ЮНЕСКО (AIESEE), а от 2015 г. учен от ИБЦТ – БАН е неин председател.

Международният престиж на ИБЦТ – БАН е видим и от подписаните множество партньорски договори с водещи научни институции в чужбина. Сред тях важни за изпълнението на настоящия проект са тези с Националния център за изследвания (Атина), Университета на Македония (Солун), Университета за социални и политически науки "Пантеон" (Атина), Института за проучване на Югоизточна Европа (Букурещ), Турското историческо дружество, Балканския институт (Белград), Института за социални изследвания "Иво Пилар" (Загреб), Института по славянознание към Руската академия на науките (Москва), Националния център за научни изследвания – CNRS (Париж).

Желаете ли да споделите Вашето мнение?

Моля, свържете се с нас или ни изпратете съобщение. Ние ще Ви потърсим.