СЪДЪРЖАНИЕ

Брой 2, 2013 г.

Брой 2, 2013 г.


Разгледайте в PDF формат

 

Съдържанието на всяка статия може да бъде разгледано и в Central and Eastern European Online Library 

 

РЕДАКЦИОННО ПИСМО

Балканските национализми между теорията и фактологията: Първа национална среща по балканистика „Състояние и перспективи пред балканистичните ...

Балканските национализми: видове, исторически особености, политически перспективи

При извора на коминтерновския македонизъм

Ролята на национализма за началото на прехода в балканските социалистически страни

Пътища за преодоляване на национализмите. Съвременният европейски инструментариум за регулиране на националномалцинствения проблем

Между Македония, България и Албания – Голо Бърдо (Албания) и балканските национализми

Сравнителната история и историографията в България

Гръцката фондация за култура и балканистичното сътрудничество

Новоелинистиката – възможности за сътрудничество

Иво Андрич и/в Турция

Балкани, балканистика, балканска политика

40 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ИНСТИТУТА ПО ТРАКОЛОГИЯ ПРИ БАН

МЕСТА НА ПАМЕТТА. ЕМОЦИИ И СТРАСТИ, 3 – 4 ноември 2011 г.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, 30–31 Май 2012 г.

ІХ БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪЛГАРИ И ХЪРВАТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ: ВОЙНА И МИР, София, 21 юни 2012 г.

ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ КЪМ БАЛКАНСКИ МИР: БАЛКАНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ – БЪЛГАРО-ТУРСКА НАУЧНА СРЕЩА, 18 юни 2012, София

ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО БАЛКАНИСТИКА: „БАЛКАНСКАТА ВОЙНА КАТО БАЛКАНИСТИЧЕН ПРОБЛЕМ”, 5 декември 2012 г.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БАЛКАНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ ХІХ–ХХІ ВЕК”, Москва, 23–24 април 2013 г.

ПРОФ. НАДЯ ДАНОВА – ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА НАЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЙОАНИС КАПОДИСТРИЯ”, АТИНА THRACIA 20. С., 2012

ИТАЛИЯ, БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ (1870-1919). Сборник статии. Съст. А. Костов и П. Данова, София: ИК „Гутенберг”, 2012, 237 с., ISBN 978-954-617-137-5

ИЗТЪКНАТИ ХЪРВАТСКИ И БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛКИ В НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО.

Сборник статии. (Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetn
Hrvatsko-bugarski odnosi u XIX. i XX. stoljeću. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru od 24...
Дж. Ф. Кларк, Американците откриват българите: 1834-1871 г. Превод и съставит. Ваня Лозанова-Станчева (преводно издание на втора част от сборника ...
Калин Порожанов. Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VІ в. до края на 341 г. пр.Хр. Благоевград, 2011, Унив. изд...
Пламен Петков. Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток между 230/229 г.пр.Хр. – 45/46 г. сл.Хр. В. Търново, 2011
Ваня Лозанова-Станчева. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Политика и култура на древна Елада. Книга първа. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2012, 267 сс...
Балканите: модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. Институт за балканистика с Център по тракология, 2011, 796 сс., ...
Калин Порожанов. Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета. София, 2012, 359 сс., (= Thracia Antiqua 11)...
Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. Съст. А. Балчева. Ред. колегия Й. Бибина...
Маламир Спасов, Еквилибристики на Аза или кой разказва междувоенния психологически роман на Балканите. Изд. „Фабер”. 2012, 364 сс., ISBN 978-954-400-6
Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сб. в памет на проф. Марин Жечев. Съст. Рая Заимова, Ред. колегия: Надя Данова...
Марияна Стамова. Албанският фактор в СР Македония 1945-1981. Кюстендил, 2012, 168 сс., ISBN 978–954–9971–57–6
Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone, Ed. Raïa Zaïmova, Les Éditions „Isis”, Istanbul, 2012. 204 pp. (=Analecta Isisiana ...
Балканите през първото десетилетие на 21 век. Съст. Ал. Костов, Ек. Никова, София, „Парадигма”, 2012, 453 сс., ISBN 978-954-326-182-6
Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna...
Списание ИСТОРИЯ. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”, Министерство на образованието, младежта и науката
Openness. Studies in Honour of Vasiliki Papoulia. Ed. Theodoros Korres, Panagiotis Doukelis, Spyridon Sfetas, Fotini Toloudi. Vanias Publishing ...
Йорданка Гешева. Фамилията графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина на ХVІІ–ХХ век). Историко-генеалогично изследване. София.


Обратно към Съдържание